Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
Behandling av personuppgifter

Syfte

Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personliga uppgifter till oss, vi värnar om din personliga integritet och  följer kraven för GDPR. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Här kan du också läsa om dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

PS Hundnytta, orgnr: 821116-8961 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som samlas in när du anmäler dig till en kurs eller privat träning. Även personuppgifter som du lämnar när du kontaktar oss via mail eller anmäler ditt intresse för en kurs. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna fullfölja avtalet, för att kunna skicka en faktura, kurskallelse samt annan info och för att kunna kontakta dig vid behov.  Endast email-adressen sparas när du anmäler dig till utskick av nyhetsbrev.

Uppgifter som samlas in är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Email-adress
  • Hundens namn, ålder och ras

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? 

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också samla in fullständigt namn, adress och telefonuppgifter från hitta.se om de saknas eller är felaktiga i en kursanmälan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part om det inte krävs pga rättsliga åtgärder, det är i dessa fall enbart till myndigheter som tex skatteverket.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs. Fakturor sparas i bokföringen enligt lag i 7 år. Skickade mail och anmälningsformulär sparas till avtalet är fullgjort eller max 1 år efter de inkommit.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva dina rättigheter, lämna synpunkter eller har frågor angående dina behandlade personuppgifter, du kontaktar oss på pernilla@pshundnytta.se
eller 070-22 88 968. Klagomål kan också göras till Datainspektionen.

– Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

– Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vissa uppgifter är vi dock skyldiga att spara enligt bokföringslagen.

– Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

– Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

– Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

PS Hundnytta förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn.

Kontaktuppgifter PS Hundnytta

Kontaktperson: Pernilla Stenqvist

pernilla@pshundnytta.se

070-22 88 968